Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Zendl Guns & Accessories s.r.o.
Lipňanská 108/16
Přerov XIII-Penčice 751 27
tel: +420 773975580
obchod(a)zendl.cz
Editujte v Nastavení - Přihlašovací údaje

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provozovatele e-shopu

obchodní firmy Zendl Guns & Accessories s.r.o.

Sídlo: Daskabát 19, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo: 06430031

zapsané v živnostenském rejsříku OŹÚ Olomouc, pod č.j. SMOL/209142/2017/OZIVN/RGR/Vec

(dále jen „prodávající“)

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Zendl Guns & Accessories s.r.o.

Daskabát 19

779 00 Olomouc

(dále jen „kontaktní adresa“)

 

kontaktní e-mail: antonin.zendl@seznam.cz

kontaktní telefon: +420 773 975 580

bankovní účet: 2701297299/2010

 I. Úvodní ustanovení

1. Prodávající je fyzickou podnikající osobou zabývající se v rámci své podnikatelské činnosti vývojem, výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, znehodnocováním a ničením zbraní a střeliva, se specializací na konstrukci a zakázkovou výrobu sportovních pistolí a příslušenství ke zbraním v té nejvyšší kvalitě zpracování.

2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží (dale jen “kupní smlouva”) uzavřené mezi Prodávajícím a třetí osobou (dale jen “Kupující”). Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí každá osoba, odlišná od prodávajícího, jež provede v souladu s těmito VOP nákup zboží v internetovém obchodě Prodávajícího. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak i osoba od spotřebitele odlišná, tedy podnikatel či právnická osoba.

3. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem přijetí objednávky nacházející se na internetových doménách www.zendl.cz. www.zendl.eu, www. zendl.com ze strany Prodávajícího prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Kupní smlouvu lze v souladu s těmito VOP uzavřít v jazyce českém a anglickém prostřednictvím shora uvedených internetových domén Prodávajícího; jiný způsob uzavření kupní smlouvy není možný.

4. Uzavřená kupní smlouva se řídí a je třeba ji vykládat dle českého právního řádu, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a je-li kupující spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Objednávka zboží přes internetové stránky Prodávajícího, uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro účely těchto VOP rozumí Kupujícím provedený výběr poptávaného Zboží a vyplnění požadovaných identifikačních údajů v elektronickém formuláři nacházejícího se na jedné z uvedených webových domén Prodávajícího. O přijetí objednávky je Kupující ze strany Prodávajícího informován prostřednictvím potvrzení automaticky zobrazovaného po dokončení objednávky v e-shopu Prodávajícího. Předmětné potvrzení je pouze informačního charakteru a mezi Prodávajícím a Kupujícím nezakládá žádný právní vztah.

2. Podmínkou řádného učinění elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky Kupující výslovně prohlašuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi, ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v plném rozsahu souhlasí. Chyby vzniklé při zadávání dat v procesu podání objednávky jsou zjistitelné následnou kontrolou ze strany Kupujícího, přičemž tyto je třeba z jeho strany neprodleně odstranit uvedenám dat správných.

3. Kupující je povinen v objednávkovém formuláři vedle výběru zboží a vyplnění požadovaných identifikačních údajů potvrdit, že souhlasí s úhradou veškerých nákladů spojených s přepravou zboží k jeho rukám, popř. veškerých dalších nákladů, pokud jsou v objednávkovém formuláři Prodávajícího výslovně uvedeny. Pouze objednávka obsahující veškeré uvedené náležitosti je považována za kompletni a pouze tato kompletní objednávka bude Prodávajícímu postoupena k případnému odsouhlasení; k objednávce, které chybí některá z těchto náležitostí se nepřihlíží.

4. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem přijetí objednávky ze strany Prodávajícího, tj. okamžikem kdy Prodávající doručí Kupujícímu „Potvrzení objednávky“ na emailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Teprve okamžikem doručení takového potvrzení vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím právní vztah na základě kterého vznikají jednotlivým stranám vzájemná práva a povinnosti plynoucí z uzavřené kupní smlouvy.

 

5. Uzavřením kupní smlouvy Kupující výslovně prohlašuje, že se před jejím uzavřením důkladně seznámil se všemi vlastnostmi zakoupeného zboží a bude zakoupené zboží používat na vlastní nebezpečí.

 

III. Cena zboží, kupní cena

1. Cena zboží je uváděna Prodávajícím v nabídce příslušného zboží v době uskutečnění objednávky ze strany Kupujícího. Není-li však u zboží uvedena cena, nebo je cena nulová (např. z důvodu přidání nového sortimentu), informuje se Kupující o ceně u Prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu. Ceny za zboží jsou včetně 21% DPH, nebo bez DPH pro registrované obchodníky z EU s výjimkou ČR a mimo EU s platným VAT.

2. V případě, že Prodávající uvádí u některého svého zboží tvz. “akční cenu”, platí tato akční cena až do okamžiku vyprodání zásob nebo do doby než je Prodávajícím nahrazena cenou jinou, není – li stanoveno doplňující informací u konkrétního zboží jinak.

3. Kupní cenou se pro účely těchto VOP rozumí cena zboží včetně všech dalších poplatků k jejichž úhradě se Kupující prostřednictvím objednávkového formuláře zavázal.

4. Kupní cenu může Zákazník uhradit jedním z následujících způsobů:

- a) bankovním převodem

- b) dobírkou (pouze pro Českou Republiku)

5. Při zvolení úhrady kupní ceny bankovním převodem je Kupující povinen složit kupní cenu na bankovní účet Prodávajícího uvedený v zaslaném Potvrzení objednávky nejpozději do 2 dnů ode doručení tohoto potvrzení. Nesloží – li Kupující kupní cenu na účet Prodávajícího v uvedené lhůtě, má Prodávající možnost od uzavřené kupní smlouvy ostoupit.

6. Pro případ, že si Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny platbu dobírkou, vyhrazuje si prodávající v souladu s ust. § 2132 zák č. 98/2012 Sb. občanského zákoníku, ke zboží vlastnické právo. Kupující se tedy stává vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však v takovém případě přechází na kupujícího již převzetím věci.

IV. Dodání zboží kupujícímu, výše přepravného

 1. 1. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře Prodávajícího zvolí, zda-li chce objednané zboží dodat prostřednictvím dopravce nebo zda-li si objednané vyzvedne osobně v sidle Prodávajícího. Zvolí – li Kupující dodání zboží prostřednictvím určeného dopravce, zavazuje se odesláním objednávky, že vedle ceny zboží uhradí rovněž cenu přepravného stanovenou Prodávajícím v objednávkovém formuláři.

 2. 2. Cena přepravného dle předchozího odstavce těchto VOP se odvíjí od váhy zboží, místa dodání zboží určeného Kupující, zvoleného přepravce a typu přepravy.

  1. 3. V případě, že dopravce nabízí několik typů přepravy, je Kupující povinen v objednávkovém formuláři Prodávajícího, v záložce “doprava a platba” zvolit jeden konkrétní typ přepravy.

4. V případě objednávky zbraní či jejich hlavních částí předá Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních, objednané zboží Kupujícímu pouze osobně na adrese jeho provozovny. Dodání tohoto tyto zboží prostřednictvím dopravce je v souladu se zákonem o zbraních zakázáno; v objednávkovém formuláři Prodávajícího proto zcela chybí možnost dodání takto specifikovaného zboží prostřednictvím dopravce.

5. Nebezpečí ztráty, poškození, zcizení či jiné škody na zboží přechází na Kupujícího v případě osobního odběru okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího.

6. V případě dodáni zboží prostřednictvím dopravce se zboží považuje za odeslané dnem předání dopravci. Za případné poškození zboží způsobené dopravcem při přepravě zboží nenese Prodávající žádnou odpovědnost. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda-li není obal zboží nějakým způsobem poškozen nebo zdeformován a v případě jeho poškození o tom neprodleně informovat Prodávajícího v rámci reklamačního řízení.V. Užívání zboží, montáž zboží

1. Kupující je povinen používat zakoupené zboží v souladu s jeho obvyklými vlastnostmi a jeho účelem; v opačném případě se Kupující vystavuje riziku nemožnosti uplatnění práv z vadného plnění.

2. V případě, že zakoupené zboží bude užito k montáži na jiný produkt doporučuje tato se montáž provést prostřednictvím specializovaného odborníka. Nebude – li montáž provedena nadepsaným způsobem a dojde k poškození zakoupeného zboží neodbornou montáží nenáleží kupujícímu práva z vadného plnění. Prodávající neručí za poškození výrobku na nějž je zakoupené zboží montováno, není – li toto způsobeno vadou zboží.

3. Výrobce neručí za poškození zdraví a majetku Kupujícího či třetích osob způsobených neodbornou manipulací se zakoupeným zbožím.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. V této části obchodních podmínek jsou upravena práva a povinnosti týkající se odstoupení Kupujícího od smlouvy, podmínky odstoupení, lhůty a zároveň postup pro uplatnění tohoto práva. Tato část obchodních podmínek současně slouží jako poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy. Hovoří – li se v tomto článku VOP o Kupujícím, platí předmětné ustanovení pro Kupujícího, ať je jím kdokoliv; hovoří – li se v tomto článku VOP o Spotřebiteli, platí předmětné ustanovení pouze pro Kupujícího, jenž je spotřebitelem.

2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnáctí dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Poskytne – li Prodávající Spotřebiteli silně klamavé údaje, má Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět mohl a měl. Silně klamavými údaji se přitom rozumí zejména takové údaje, jež hrubým způsobem neodpovídají údajům skutečným, přičemž při znalosti skutečných údajů by Spotřebitel kupní smlouvu v tomto znění neuzavřel.

 

4. Spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy dle předchozí věty povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od takového odstoupení, vrátit zboží Prodávajícímu, a to tak, že toto doručí na adresu sídla Prodávajícího, pokud možno v původním obalu, včetně kopie faktury nebo dodacího listu. Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje odeslat zboží zpět před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel nese ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. g) veškeré náklady spojené s vrácením zboží. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení jím poskytnutého plnění. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží Prodávajícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, pokud se strany nedohodnou jinak. Spotřebiteli tak na základě odstoupení od smlouvy nevzniknou další náklady pokud nebude ze strany prodávajícího uplatněn nárok na náhradu škody dle čl. V.4.

6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze písemně, a to buď dopisem zaslaným na adresu sidle Prodávajícího uvedenou v obchodním rejstříku nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Prodávajícího. K jakékoliv jiné formě odstoupení od kupní smlouvy se nepřihlíží. Prodávající neprodleně po přijetí odstoupení od smlouvy zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí takového oznámení o odstoupení od smlouvy.

7. Spotřebitel nemůže odstoupit v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • a)  zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

  • b)  zásoby Prodávajícího byly již vyčerpány,

c)  došlo k výrazné změně ceny zboží za níž je Prodávající schopen zboží Kupujícímu obstarat,

d)  Prodávající není z důvodu nezávislých na jeho vůli objektivně schopen zboží Kupujícímu dodat,

e) Kupující neuhradí kupní cenu v termínu stanoveném v čl. III.5 těchto VOP

8. Prodávající i Kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy i v případě naplnění podmínek předvídaných zák. č. 89/2012, občanským zákoníkem a souvisejících právních předpisů.

 

9. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupením od smlouvy zanikající v rozsahu účinků práva a povinnosti smluvních stran.

 

10. V případě odstoupení od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit, co si vzájemně poskytly. Lhůty k vrácení zboží a přijatých peněžních prostředků se řídí příslušnými ustanoveními těchto VOP o Spotřebiteli, a to i v případě, že Kupujícím je osoba od spotřebitele odlišná.VII. Práva z vadného plnění

1. Uplatnit práva z vadného plnění lze na adrese sidle Prodávajícího uvedené v živnostenském rejstříku. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.

2. Kupující je povinen dodané zboží podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,

  • b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • d) je zboží v odpovídajícím množství. míře, hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů

4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti zboží, zůstane – li přitom zboží plně funkčně zachováno; není-li to možné, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy.

5. Zjistí – li Kupující, že má dodané zboží vadu, oznámí ji bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a zboží k jeho rukám předá, nebo je dle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

 

6. Vytkne – li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

 

7. Je – li vada zboží odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a pro ni zboží řádně užívat, může Kupující odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

8. Je – li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, má kupující právo:

  • a)  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

  • b)  na odstranění vady opravou zboží,

  • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

  • d) odstoupit od smlouvy

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal – li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní – li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí – li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí – li Kupující své právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, právo na odstranění vady opravou zboží a právo na odstoupení od smlouvy mu v takovém případě zanikají.

9. Je – li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní – li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

10. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

11. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Prodávající v takovém případě uhradí Kupujícímu pouze náklady skutečně vynaložené a přiměřené povaze věci. Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu náklady na vrácení věci z místa neodpovídajícího původně zamýšlené lokalitě užívání a zároveň nacházejícího se v lokalitě, s níž jsou spojeny nepřiměřeně větší náklady na přepravu zboží do sidle Prodávajícího, nebyl – li Prodávající o možnosti užívání zboží v takové lokalitě před uzavřením smlouvy ze strany Kupujícího výslovně informován. Kupující není oprávněn podmiňovat vrácení zboží úhradou výše zmíněných nákladů spojených s jeho vrácením. Takové náklady je Kupující oprávněn požadovat teprve okamžikem doručení zboží na adresu sidle Prodávajícího zapsanou v obchodním rejstříku.

12. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže – li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí:

  • a) došlo – li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

  • b) použil – li Kupující zboží ještě před objevením vady,

  • c) nezpůsobil – li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  • d) prodal – li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval – li ho, anebo pozměnil – li zboží při obvyklém použití; stalo – li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použitých věcí prospěch

13. Neoznámí – li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

14. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná – li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel – li vadu lstivě.

15. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží. Jedná – li se o skrytou vadu, platí totéž, byla – li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dodatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

 

16. Nevytkne-li Kupující vadu včas a namítne-li Prodávající opožděné vytknutí, soud Kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající při předání zboží věděl nebo musel vědět.

 

17. Veškerá další práva Kupujícího z vadného plnění výslovně v těchto VOP neuvedená, se řídí ust. §1914 a násl. a ust. § 2099 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

 

VIII. Reklamace zboží

 

1 Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění (dale jen “reklamace zboží”) v souladu s předchozím článkem těchto obchodního podmínek buď osobně na adrese sidle Prodávajícího zapsané v obchodním rejstříku nebo prostřednictvím vytýkajícího dopisu zaslaným na tuto adresu.

2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci zboží ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu reklamovaného zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

3. Reklamaci zboží včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) ode dne uplatnění reklamace zboží, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Lhůtu lze ojediněle prodloužit i ve značně komplikovaných případech, kdy Prodávající není s ohledem na složitost případu objektivně schopen vyřídit reklamaci ve stanoveném termínu.

4. Při reklamaci zboží je Kupující povinen vždy předložit veškeré doklady o koupi zboží vystavené mu Prodávajícím, fakturu, popř. jiný doklad o koupi zboží. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamované zboží v kompletním stavu, tj. ve stavu v jakém jej převzal, spolu s veškerou dokumentací ke zboží, a pokud je to možné i v původním obalu. Oznámení o zjištěných vadách musí učinit písemně a přiložit ho k reklamovanému zboží. Toto oznámení musí obsahovat přesný popis vad zboží včetně toho jak se tyto vady projevují.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem, kdy jsou ze strany Kupujícího splněny veškeré podmínky pro uplatnění práva z vadného plnění dle těchto VOP, včetně předání vadného zboží Prodávajícímu, předložení veškerých dokladů o koupi zboží a předložení oznámení o zjištěných vadách.

IX. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě nebo v záručním listu ke zboží. V případě, že záruka za jakost nebyla v uzavřené kupní smlouvě ujednána a zároveň k zakoupenému zboží není přiložen záruční list, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za to, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel.

2. Je – li v kupní smlouvě uvedena jiná záruční doba než v záručním listě přiloženému k zakoupenému zboží, platí záruční doba uvedená v kupní smlouvě.

3. Záruční doba, pokud je u v kupní smlouvě či záručním listu výslovně uvedena, běží od okamžiku odevzdání zboží Kupujícímu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení zboží do místa určení.

4. Záruka za jakost se nevztahuje na:

a) mechanické poškození zboží či jeho částí způsobené Kupujícím,

b) poškození a závady zboží způsobené zanedbáním požadované míry údržby, nedodržením povinností stanovených návodem k použití či záručním listem (pokud byl přiložen) a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,

c) vady zboží, vzniklé vlivem jeho skladování v nevhodném prostředí,

d) vady zboží, se kterými byl Kupující ze strany Prodávajícího seznámen při jeho koupi,

e) úpravy a zásahy do zboží, které nejsou provedeny Prodávajícím,

f) vady zboží způsobené úpravou zboží Prodávajícím na pokyn Kupujícího, pakliže Prodávající Kupujícího upozornil, že tato úprava zboží může vyústit ve vytýkanou vadu zboží

g) vady vzniklé použitím neoriginálních součástí zboží,

h) vady zboží vzniklé opotřebením při běžném užívání a poškození zboží vzniklá nešetrným zacházením se zbožím

5. Záruční doba uvedená v kupní smlouvě či záručním listě se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Dojde –li však k výměně zboží, běží záruční doba znovu ode dne převzetí nového zboží Kupujícím.

6. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, se přiměřeně použijí ustanovení těchto VOP o uplatnění práv z vadného plnění.

X. Servisní podmínky (pozáruční a mimozáruční servis)


1. Servisními podmínkami se řídí mimozáruční a pozáruční práce na zboží Kupujícího. Provedené servisní práce budou prováděny v režimu smlouvy o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Cena za provedené servisní práce je stanovena částkou 500,- Kč/hod. bez DPH, přičemž tato cena Prodávajícímu náleží za 15 započatých minut práce.

3. Pokud Kupující nedodá zboží Prodávajícímu osobně, ale předmětné zboží mu zašle k servisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je povinen ke zboží přiložit průvodní dopis s podrobným popisem požadovaného servisního úkonu.

4. Po přijetí zboží do opravy provede Prodávající diagnostiku závady a informuje Kupujícího o předběžné ceně opravy. Předběžná cena opravy v sobě zahrnuje cenu za počáteční diagnostiku závady, hodnotu náhradních dílů, cenu za předpokládaný čas servisních prací a cenu za případnou expedici opraveného zboží Kupujícímu. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího informaci o předběžné ceně opravy, je povinen bez zbytečného prodlení udělit Prodávajícímu pokyn k dalšímu postupu.

5. V případě, že Kupující odmítne provedení opravy ve fázi, nebo po fázi diagnostiky závady před vlastním zahájením opravy, uhradí Prodávajícímu cenu díla odpovídající ceně Prodávajícím doposud provedených servisních prací (diagnostiky závady) včetně všech nákladů spojených s expedicí zboží k rukám Kupujícího.

6. V případě udělení souhlasu k opravě zboží provede Prodávající opravu v souladu s pokyny Kupujícího, je – li provedení opravy na základě jeho pokynů objektivně možné. V případě, že se v průběhu opravy vyskytnou na zboží další neočekávané závady, vyhrazuje si Prodávající právo na překročení předběžné ceny opravy maximálně o 10%. V případě, že by bylo třeba původně navržený rozpočet na opravu zboží překročit o vice než o 10%, je Prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně spravit Kupujícího a vyžádat si jeho pokyn k dalšímu postupu.

7. Na veškeré servisní práce se poskytuje záruka za jakost v délce trvání 6 měsíců. Záruční doba v tomto případě počíná běžet dnem převzetím servisovaného zboží ze strany Kupujícího.

8. Náklady na expedici servisovaného zboží k rukám Kupujícího hradí v plné výši Kupující.

9. Po řádném provedení opravy zašle Prodávající servisované zboží Kupujícímu jím požadovanou přepravní službou do místa určení stanoveného Kupujícím.

10. Pro úhradu ceny díla (ceny provdených servisních prací), resp. způsob její úhrady se přiměřeně použijí ustanovení těchto VOP o úhradě kupní ceny.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji Zákazník výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupující odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na obstarání zboží, kterým jsou osobní údaje Kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro obstarání zboží.

 

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

XII. Další ustanovení

 

1. Veškeré písemnosti dle kupní smlouvy a těchto VOP se doručují na doručovací adresu smluvních stran, není – li výslovně uvedeno, že postačí doručení v rámci internetové komunikace smluvních stran. V případě, že si adresát zásilku uloženou držitelem poštovní licence nevyzvedne ve stanovené lhůtě nebo jinak zmaří její doručení, má se za to, že zásilka byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání, jde-li o zásilku adresovanou do zahraničí, pak se má za to, že byla doručena patnáctým dnem po odeslání.

 

2. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si strany mohou vzájemně sdělit informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Strany se zavazují tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu druhé strany třetí osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění sjednaného smluvního vztahu, nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl druhou stranu smlouvy poškodit

 

3. Prodávající výslovně prohlašuje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Kupující výslovně prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2912 Sb. přebírá nebezpečí změny okolností a je srozuměn s veškerými následky z toho vyplývajícími.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího se řídí uzavřenou kupní smlouvou a těmito VOP a v právních vztazích v nich výslovně neupravených pak platnými a účinnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (o.z.).

 

2. Kupní smlouva specifikovaná těmito VOP jakož i právní vztahy účastníků z této smlouvy vyplývající, se řídí českým právem, a to i v případě, že je Kupujícím fyzická osoba jiné než české národnosti nebo právnická osoba se sídlem nacházejícím se mimo území České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti účastníků vyplývajících z obecně závazných předpisů Evropské unie a jiných mezinárodních předpisů.

 

3. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo neúčinné, nebo se k němu dle o.z. nebude přihlížet, nemá to vliv na trvání a platnost a účinnost ostatních ujednání těchto VOP.

 

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro Ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

5. Kupující potvrzením těchto VOP v objednávkovém formuláři Prodávajícího výslovně potvrzuje, že měl dostatečný časový prostor seznámit se s jejich obsahem. Kupující dále prohlašuje, že si tyto VOP pozorně přečetl a jejich obsahu plně porozuměl, a že žádná z ujednání, jež jsou jejich obsahem nepovažuje za ustanovení, která nemohl v jejich obsahu rozumně očekávat ve smyslu ust. § 1753 o.z. a všechna ujednání těchto VOP proto výslovně přijímá.

6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Kupujícím a Prodávajícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy.

 

7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2018 Účastníci kupní smlouvy jsou vázáni zněním VOP uveřejněným na příslušné internetové doméně Prodávajícího.

 

8. Kupující výslovně prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, jejich obsahu plně porozuměl, nemá k nim výhrad a považuje je za ujednání která jsou v souladu s dobrými mravy a principy poctivosti. Kupující dále prohlašuje, že potvrzení těchto VOP v objednávkovém formuláři Prodávajícího bylo učiněno svobodně, vážně a bylo prosto jakéhokoliv omylu či tísně, která by jakkoliv omezila jeho svobodné rozhodování.